top of page

Účast na projektu: Keep calm – Tools for mental wellbeing in Balkan

Naši členové reprezentovali Českou republiku na projektu "Keep calm – Tools for mental wellbeing in Balkan"

Je nám velkou ctí, že naši členové měli možnost reprezentovat Českou republiku na výjimečném projektu "Keep calm – Tools for mental wellbeing in Balkan," který se konal v nádherném Brežicích ve Slovinsku od 12. do 19. května 2024. Tento projekt, organizovaný združením CIK/Circus La Bulle (SLO), se zaměřuje na propagaci mentální hygieny a duševní pohody v každodenním životě.


Proč je tento projekt důležitý?


Od malička nás učí, že je nezbytné udržovat fyzické zdraví a dodržovat základní hygienu (sprchování, čištění zubů, mytí rukou...). Ale jak často slyšíme, že bychom měli stejnou péči věnovat našemu duševnímu zdraví? Vypadá to, jako by udržení emocionální rovnováhy a zralé řízení našich myšlenek bylo automatické. Není tomu tak a právě tento tréninkový kurz si klade za cíl změnit tento přístup. Chceme vybavit pracovníky s mládeží inovativními metodami, které jim pomohou pravidelně udržovat psychologickou rovnováhu mladých lidí kombinací fyzických aktivit a technik osobní péče.


Co se dělo během kurzu?


Tento osmdenní tréninkový kurz zahrnoval 24 účastníků a 3 členy týmu z 12 zemí: Slovinsko, Českou republiku, Srbsko, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo, Turecko, Albánii, Řecko, Chorvatsko, Severní Makedonii a Bulharsko. Během tréninku jsme objevovali různé metody na podporu duševního zdraví mládeže, včetně fyzických aktivit a technik osobní péče.


Co jsme si odnesli?


Naši členové se během tohoto kurzu naučili nové, inovativní způsoby, jak podporovat duševní pohodu mladých lidí. Tyto získané znalosti a dovednosti nyní mohou předávat dál v českém prostředí a přispívat tak k lepšímu duševnímu zdraví naší mládeže.


Děkujeme všem účastníkům a organizátorům za tuto jedinečnou příležitost k učení a sdílení zkušeností. Věříme, že toto školení bude mít dlouhodobý pozitivní dopad nejen na naše členy, ale i na širokou komunitu, které budou sloužit.

Těšíme se na další podobné příležitosti a jsme odhodláni pokračovat v propagaci duševní pohody a zdraví v naší společnosti.


Projekty jako "Keep calm – Tools for mental wellbeing in Balkan" jsou klíčové pro zvyšování povědomí o důležitosti duševního zdraví a pro poskytování konkrétních nástrojů a metod, jak o něj pečovat. Jsme nadšeni, že jsme mohli být součástí tohoto úžasného projektu a těšíme se na další spolupráci a sdílení našich poznatků s vámi všemi.Děkujeme, že jste s námi a že nám pomáháte šířit důležitost duševního zdraví. Společně můžeme dosáhnout toho, že péče o duševní zdraví bude stejně samozřejmá jako péče o zdraví fyzické.


ENG:


Our members represented the Czech Republic at the project "Keep calm – Tools for mental wellbeing in the Balkans"


We are very honored that our members had the opportunity to represent the Czech Republic at the exceptional project "Keep calm – Tools for mental wellbeing in the Balkans," which took place in the beautiful city of Brežice, Slovenia from 12 to 19 May 2024. This project, organised by CIK/Circus La Bulle (SLO), aims to promote mental hygiene and well-being in everyday life.


Why is this project important?


From an early age, we are taught that it is essential to maintain physical health and maintain basic hygiene (showering, brushing teeth, washing hands...). But how often do we hear that we should be giving the same care to our mental health? It seems as if maintaining emotional balance and mature control of our thoughts is automatic. This is not the case, and it is this training course that aims to change this approach. We want to equip youth workers with innovative methods that will help them maintain the psychological balance of young people on a regular basis through a combination of physical activities and personal care techniques.


What happened during the course?


This eight-day training course included 24 participants and 3 team members from 12 countries: Slovenia, Czech Republic, Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Turkey, Albania, Greece, Croatia, North Macedonia and Bulgaria. During the training, we explored various methods to support youth mental health, including physical activities and personal care techniques.


What did we take away?


During this course, our members have learned new, innovative ways to promote the mental well-being of young people. They can now pass on this acquired knowledge and skills in the Czech environment and thus contribute to better mental health of our youth.


We would like to thank all participants and organizers for this unique opportunity to learn and share experiences. We believe that this training will have a long-term positive impact not only on our members, but also on the wider community they will serve.


We look forward to more opportunities like this and are committed to continuing to promote mental well-being and health in our society.


Projects such as "Keep calm – Tools for mental wellbeing in the Balkans" are key to raising awareness of the importance of mental health and providing specific tools and methods to care for it. We are thrilled to have been a part of this amazing project and look forward to continuing to work with you and share our learnings with all of you.


Thank you for being with us and for helping us spread the importance of mental health. Together, we can make mental health care as natural as physical health care.Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page