top of page

Partnership Building Activity in Romania - FROM RURAL TO PLURAL - part 2

Díky Projektu Lajfr jsme měli možnost oslavit příchod jara společně s dalšími třemi desítkami mladých a iniciativních pracovníků s mládeží z třinácti různých mnohdy evropských zemí. Cílem projektu from Rural to Plural bylo přiblížení situace ve venkovských oblastech a jak bychom mohli pomoci ostatním pracovníkům, a hlavně mladým lidem z těchto míst a celkově zlepšit situaci v tématech týkajících se diversity, inkluzivity, finanční gramotnosti, osobního rozvoje a kultury. Zaměřili jsme se také na problémy, jenž ztěžují práci dobrovolníkům a pracovníkům s mládeží z hlediska kulturních, sociálních, ekonomických a minoritních rozdílů. Během celého projektu se však otevírala i témata jako sexuální výchova, mentální zdraví, anebo summit s názvem European Rural Youth Summit, který se bude taktéž v Rumunsku konat na konci července. Celý program byl velmi pestrý a organizátoři si s jeho přípravou dali obrovskou práci. Moc se jako účastnící těšíme na další spolupráci!


With the NGO Projekt Lajfr z.s., we had the opportunity to celebrate the arrival of spring together with thirty other young and enterprising youth workers from thirteen different, often European, countries. The aim of the project from Rural to Plural was to bring awareness to the situation in rural areas and how we could help other workers and especially the young people from these places and improve the overall situation on topics related to diversity, inclusiveness, financial literacy, personal development and culture. We also looked at the issues that make it difficult for volunteers and youth workers to work in terms of cultural, social, economic and minority differences. However, throughout the project, topics such as sex education, mental health, or the European Rural Youth Summit, which will also take place in Romania at the end of July, were also raised. The whole programme was very varied and the organisers have put a lot of work into preparing it. As participants, we look forward to working together again!


Jan Pilka

Comments


bottom of page