top of page

Projekt Lajfr na projektu Let's Talk About Sex – Cornus, Francie

Měl jsem tu čest zúčastnit se projektu "Let's talk about sex", který se konal v malebné vesničce Cornus nedaleko francouzského Montpellier. Tento tréninkový projekt se zaměřoval na problematiku pohlavní výchovy a genderového vzdělávání ve vztahu k mladým lidem. Hlavním cílem bylo poskytnout pracovníkům s mládeží, jako jsme my, vědomosti a nástroje, jak tato témata efektivně a citlivě komunikovat s mladými lidmi.


Trénink byl nabitý řadou aktivit, které nás seznámily s různými koncepty týkajícími se genderu a sexuality a jejich historie. Během sedmi pracovních dnů jsme se nejen učili teoreticky, ale také jsme se zapojili do praktických cvičení, jak tato témata začlenit do naší práce s mládeží.


Zajímavou součástí tréninku bylo například zjišťování, jaký je stav sexuální výchovy v našich zemích a jaké osobnosti nebo hnutí nás mohou inspirovat. Díky metodě Skim reading jsme se také seznámili s knihou King-Kong Theory od Virginie Despentes, která je považována za jeden ze základních stavebních bloků moderního feminismu.


Jedním z hlavních témat tréninku byl svobodný a nezaujatý souhlas a jak ho dát nebo rozpoznat u ostatních. Prakticky jsme si vyzkoušeli, jak přijmout, nereagovat nebo odmítnout něčí objetí a analyzovali jsme naše pocity a tělesnou řeč.


Z mého pohledu byl projekt "Let's talk about sex" velmi úspěšný. Poskytl nám nejen hlubší porozumění genderovým problémům a sexualitě, ale také nám dal nástroje, jak tato témata efektivně a citlivě komunikovat s mladými lidmi. Navíc nám umožnil vyměnit si osvědčené postupy a vytvořit síť odborníků zabývajících se sexuální a genderovou výchovou.


Závěrem bych chtěl poděkovat všem účastníkům a organizátorům tohoto projektu. Bylo to inspirující a obohacující zkušenost, která nám umožnila posunout naši práci s mládeží na vyšší úroveň. Těším se na další podobné projekty v budoucnu.ENG:


I had the honour to participate in a project called "Let's talk about sex", which took place in the picturesque village of Cornus near Montpellier, France. This training project focused on issues of sex education and gender education in relation to young people. The main goal was to provide youth workers, like ourselves, with knowledge and tools to effectively and sensitively communicate these topics with young people.


The training was packed with activities that introduced us to various concepts related to gender and sexuality and their history. During the seven working days, we not only learned theoretically, but also engaged in practical exercises on how to incorporate these topics into our work with youth.


An interesting part of the training was, for example, finding out what the state of sex education is in our countries and what personalities or movements can inspire us. Thanks to the Skim reading method, we also got acquainted with the book King-Kong Theory by Virginia Despentes, which is considered one of the basic building blocks of modern feminism.


One of the main topics of the training was free and unbiased consent and how to give it or recognize it in others. Practically, we tried how to accept, not react to or reject someone's hug and analysed our feelings and body language.


From my point of view, the project "Let's talk about sex" was very successful. It not only provided us with a deeper understanding of gender issues and sexuality, but also gave us tools on how to effectively and sensitively communicate these topics with young people. Moreover, it enabled us to exchange best practices and create a network of professionals dealing with sex and gender education.


In conclusion, I would like to thank all the participants and organizers of this project. It was an inspiring and enriching experience that allowed us to elevate our work with youth to a higher level. I am looking forward to similar projects in the future.

Comments


bottom of page