top of page

Reprezentace České republiky na projektu: Gender equality as a space of growth

Ve dnech 6. až 12. května 2024 jsem zastupoval Českou republiku a naši neziskovou organizaci Projekt Lajfr na mezinárodním školení v Puerto de la Cruz ve Španělsku. Tento kurz s názvem "Gender equality as a space of growth" byl organizován v rámci programu Erasmus+ a zaměřil se na integraci rovnosti pohlaví do praxe a procedur organizací pracujících s mládeží.

Školení bylo pro vybraných 22 odborníků na práci s mládeží z 22 evropských států které, stejně jako my, usilují o implementaci genderových aspektů do své činnosti. Hlavními cíli školení bylo nejen posílení našich kapacit pro efektivní začlenění genderových dimenzí do našich operací a programů, ale také získání povědomí o genderové nerovnosti a diskriminaci, eliminace stereotypních genderových rolí a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání.


Jako zástupce Projektu Lajfr jsem se nejen aktivně účastnil diskusí a pracovních skupin, ale také jsem měl příležitost sdílet naše zkušenosti a inovativní přístupy k genderovým otázkám v českém kontextu. Moje přítomnost na kurzu byla klíčová pro další rozvoj naší organizace, která se snaží začleňovat genderové perspektivy nejen do svých programů, ale i do interních struktur.


Účast na školení nám umožnila nejen rozšířit naše znalosti a dovednosti, ale také navázat cenné kontakty s jinými organizacemi, které mají podobné zaměření. Výměna osvědčených postupů a metod nám umožnila lépe porozumět a efektivněji implementovat genderové aspekty v naší práci s mládeží, což je klíčové pro dosahování našich dlouhodobých cílů.


Z tohoto týdne plného intenzivního učení a sdílení se vracím s novými nápady a perspektivami, které budou pro náš tým velkým přínosem při další práci na podporu mladých lidí v České republice. Toto školení nejen poskytlo platformu pro výměnu zkušeností, ale také zdůraznilo důležitost genderové rovnosti jako zásadního prvků pro růst a rozvoj každé organizace pracující s mládeží.


Lukáš Rychetský

ředitel organizace


ENG:


From May 6 to 12, 2024, I represented the Czech Republic and our non-profit organization Projekt Lajfr at an international training in Puerto de la Cruz, Spain. This course, entitled "Gender equality as a space of growth", was organised within the framework of the Erasmus+ programme and focused on the integration of gender equality into the practice and procedures of youth work organisations.


The training was for selected 22 youth work experts from 22 European countries who, like us, strive to implement gender aspects in their activities. The main objectives of the training were not only to strengthen our capacities to effectively integrate gender dimensions into our operations and programs, but also to gain awareness of gender inequality and discrimination, eliminate stereotypical gender roles and ensure equal access to education.


As a representative of the Lajfr Project, I not only actively participated in discussions and working groups, but also had the opportunity to share our experience and innovative approaches to gender issues in the Czech context. My presence on the course was crucial for the further development of our organization, which strives to incorporate gender perspectives not only into its programs, but also into its internal structures.


Participating in the training allowed us not only to expand our knowledge and skills, but also to establish valuable contacts with other organizations that have a similar focus. The exchange of best practices and methods has enabled us to better understand and implement gender aspects in our youth work more effectively, which is key to achieving our long-term goals.


I am returning from this week of intensive learning and sharing with new ideas and perspectives that will be of great benefit to our team in continuing to work to support young people in the Czech Republic. This training not only provided a platform for the exchange of experiences, but also highlighted the importance of gender equality as an essential element for the growth and development of any youth working organization.


Lukáš Rychetský

director of organisation
Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page